Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY:
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú stránku www.redialmoda.sk <http://www.redialmoda.sk>, uskutočňované firmou Petra Pastieriková, Diviacka Nová Ves 123,97224, IČO:46033777, DIČ:1081036088, zapísal Obvodný úrad Prievidza, číslo živnostenského registra 340-31130
(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)
ČASŤ I.
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim je: Petra Pastieriková, Diviacka Nová Ves 123, 97224, IČO: 46033777, DIČ: 1081036088 /ďalej len ,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky
www.redialmoda.sk <http://www.redialmoda.sk> elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Predajca nie je platcom DPH.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke
www.redialmoda.sk <http://www.redialmoda.sk>

Článok II.
Objednávanie tovaru
1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.redialmoda.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky na 0905248553
2. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu.
3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
4. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajne je to do 2 dní. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.


Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:


Slovenská pošta (na dobierku ) + 3,00 €

Novinka:
Tovar expedujeme aj do Českej republiky po prevode peňazí na náš účet.......cena poštovného je 6,00 - 9,00€  podľa váhy balíka
Tovar expedujeme aj do EÚ po prevode peňazí na náš účet.......cena poštovného je 8,00 - 10,00€ podľa váhy balíka
3.
Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
Tovar je doručený od expedície z nášho skladu prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 72 hodín.
V prípade, že predávajúci  Petra Pastieriková  nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.
4.V prípade objednávky tovaru vo výške nad 170 €, nebude poštovné a balné účtované a tovar bude zaslaný zákazníkovi poštou s darčekom.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!
Nákupom v internetovom obchode www.redialmoda.sk vzniká medzi predajcom Petra Pastieriková a zákazníkom kúpna zmluva.
Odoslanie zásielky potvrdzuje Petra Pastieriková emailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii - odoslaní zásielky.
Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle  Petra Pastieriková  na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)
Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v 18-dňovej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. 
V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Petra Pastieriková vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00€. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.
Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

6.
Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.redialmoda.sk <http://www.redialmoda.sk> je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.  Predajca nie je platcom DPH.
2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
- zaplatením dobierky pri jej prevzatí
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre
3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Pokračovať
Výrobcovia
1 x tunika69
1 x tunika67
1 x tunika70
1 x tunika42
1 x tunika37
1 x tunika71
1 x tunika58
104.93€
Meny